اره گرد بر 76502 زوودوس

اره گرد بر 76502 زوودوس

لیزری

استارت آسان
دستگیره D شکل نرم
کلید قفل کن