فرز سنگبری GWS24-230H بوش

فرز سنگبری GWS24-230H بوش

گارد محافظ 

قفل محور 
کنترل استارت