دریل چکشی SBE601 متابو

دریل چکشی SBE601 متابو

کنترل سرعت الکترونیک
چپگرد و راستگرد
دارای کابل 2.6 متری