دریل 0002DA توسن

دریل 0002DA توسن

چپگرد و راستگرد

کنترل گشتاور 
سه نظام اتومات